zapytaj o czarter

Regulamin czarteru

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1.     Definicje
  Regulamin – niniejszy dokument,
  Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba, która zawarła umowę najmu Jachtu,
  Wynajmujący – Ekoprem Sp z o.o, NIP: 9452175398,
  Przedmiot Najmu – Jacht
  Najem – oddanie przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówione wynagrodzenie,
  Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemca oraz Wynajmujący.
  Kwoty  występujące w Regulaminie są kwotami brutto.
 2.      Ogólne warunki najmu Jachtu oferowanego przez firmę Ekoprem Sp z o.o.: Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem jest najem Jachtu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DZ. U. 1997 Nr 133 poz.884 z późn. zm.). Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów, oraz za Przedmiot Najmu, oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awarie Jachtu itp. ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia Przedmiotu Najmu, dodatkowe ubezpieczenia (poza wymienionymi w § 3) Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.

§ 2. Zasady Ogólne najmu jachtu

 1.      Regulamin określa warunki wynajmu jachtu/jachtów organizowanego przez Ekoprem Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mariana Słoneckiego 6/100, 31-417 Kraków.
  2.      Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku, w miejscu i w terminie określonym Umową Najmu. Opis stanu Jachtu i jego wyposażenia znajduje się w protokole zdawczo – odbiorczym. W protokole zdawczo – odbiorczym strony określają stan faktyczny Jachtu. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Jachtu w chwili jego zwrotu, do stanu Jachtu w chwili jego wydania.
  3.      Wydanie Jachtu następuje wyłącznie na rzecz Najemcy lub na rzecz osoby wskazanej przez Najemcę. Najemca przed przystąpieniem do wydania Jachtu zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dowód tożsamości ze zdjęciem, okazanie dokumentów uprawniających do żeglarstwa, potwierdzenia uiszczenia należnych opłat oraz przekazania uzupełnionego formularza listy załogi.
  4.      Wydanie Jachtu może nastąpić na rzecz osoby pełnoletniej. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Najemca znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem działania środków odurzających lub innych podobnie działających środków Wynajmujący odmówi wydania Jachtu. W opisanych wyżej przypadkach Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonych kwot na rzecz Najemcy.
  5.      W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wydanie Jachtu w terminie określonym Umową Najmu będzie niemożliwe lub opóźni się z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący zwróci Najemcy część opłaty czarterowej obliczonej według proporcji, w jakiej pozostaje okres opóźnienia do terminu, na jaki została zawarta Umowa Najmu. W przypadku, gdy przewidywany okres opóźnienia w wydaniu Jachtu przekraczać będzie 1/3 terminu, na jaki została zawarta Umowa Najmu, Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu. W takim przypadku Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia za Najem. Najemcy nie przysługują wobec Wynajmującego żadne inne roszczenia. Prawo odstąpienia od Umowy Najmu oraz obowiązek zwrotu opłaty czarterowej nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Wynajmujący zaoferuje Najemcy skorzystanie z jachtu zastępczego, który pod względem dopuszczalnej liczby osób mogących korzystać z tej jednostki, będzie odpowiadał zarezerwowanemu Jachtu z Mariny wynikającej z Umowy Najmu lub innej.
  6.      Wydanie Jachtu odbywa się w miejscu wskazanym w Umowie Najmu w godzinach 15:00 – 18:00.
  7.      Zdanie jachtu następuje w dniu zakończenia umowy najmu w godzinach 8:00 – 10:00 w miejscu wskazanym w Umowie Najmu.
  8.      Podczas procesu wydania/odbioru/zdania jachtu, na jachcie przebywa tylko Bosman, Kapitan Jachtu oraz osoba wyznaczona przez Kapitana.
  9.      Najemca jest zobowiązany do zacumowania jachtu w marinie końcowej zgodnie z Umowa Najmu do godziny 18:00 przed dzień zdania jachtu.
  10.   Najemca zwraca Wynajmującemu Jacht w terminie i miejscu określonym Umową Najmu. W przypadku zwrotu Jachtu w miejscu innym niż określone Umową Najmu, Najemca zapłaci zryczałtowaną opłatę przeprowadzenia Jachtu w wysokości 2000,00 zł w przypadku gdy Jacht zostanie pozostawiony na terytorium Polski, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę. W przypadku pozostawienia Jachtu poza granicami Polski rozliczenie usługi przetransportowania Jachtu  nastąpi  do 7 dni po zacumowaniu Jachtu w Marinie zgodnie z podpisaną Umowa Najmu. Kwota rozliczenia zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej a po jej przekroczeniu Najemca dokona zapłaty na rzecz Wyznającego po przedstawieniu dokumentu przez Wynajmującego   na co Najemca wyraża zgodę
  11.   Godzina zakończenia czarteru wskazana w Umowie Najmu stanowi godzinę, w której Jacht ma być przedstawiony w gotowości do zwrotu (m.in. uprzątnięty i sklarowany).
  12.   Wynajmujący opłaca  postój jednostki w Marinie Macierzystej pierwszą i ostatnią noc. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kolejnych nocy w przypadku stacjonowania w Marinie wskazanej w Umowie Najmu bezpośrednio po zakończeniu Umowy Najmu na rachunek bankowy Wynajmującego lub wskaże kwotę, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę. W przypadku cumowania w innych marinach niż wskazana w Umowie Najmu opłaty należy uiścić w bosmanacie Mariny.
  13.   Zdając Jacht Najemca zobowiązany jest do przekazania go wraz z pełnym zbiornikiem paliwa i wody oraz pustym zbiornikiem na nieczystości.
  14.   Wszelkie ustalenia zniżkowe zatwierdzone przed podpisaniem Umowy Najmu przez Najemcę nie podlegają negocjacji.
  15.   Wszelkie rekompensaty w pierwszej kolejności będą rozważane jako „bon zniżkowy” na przyszły Najem jachtu na wodach Bałtyku.

§ 3. Prawa i Obowiązki Najemcy i Użytkowników

1.      Najemca zobowiązuje się poinformować Użytkowników jachtu o treści niniejszego Regulaminu, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie sprzeczne
z Regulaminem oraz za ich bezpieczeństwo.
2.      Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania Jachtu zgodnie
z przeznaczeniem, obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, oraz tzw. „dobrą praktyką morską”.
3.      Najemca oraz Użytkownicy mają obowiązek stosować się do poleceń Wynajmującego, mających na względzie właściwą realizację Umowy Najmu.
4.      Po zamustrowaniu na jachcie Najemca oraz Użytkownicy stają się członkami załogi Jachtu, zwanymi dalej „Załogantami”.
5.      Na czele Załogantów stoi Kapitan jachtu wskazany przez Najemcę. W czasie rejsu pozostali Załoganci są zobowiązani stosować się do poleceń Kapitana Jachtu.
6.      Wszelkie decyzje na Jachcie, po uprzednim ustaleniu warunków pogodowych, umiejętności i sprawności Załogantów, podejmuje Kapitan Jachtu.
7.      Najemca lub inny Załogant przez niego wskazany jest zobowiązany do prowadzenia dziennika jachtowego.
8.      Najemca oświadcza, iż Załoganci posiadają wszelkie niezbędne dla żeglugi Jachtem umiejętności nawigacyjne oraz uprawnienia niezbędne do żeglugi na morzu jak również licencję radiooperatora SRC VHF, która poza patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów, jest dokumentem niezbędnym do czarteru jachtu.
9.      Najemca zobowiązany jest do codziennego zapoznawania się z prognozą pogody (między innymi u bosmana portu, drogą radiową, telefoniczną, elektroniczną etc.) oraz o obowiązku natychmiastowego zmniejszenia standardowej powierzchni żagli w sytuacji, gdy siła wiatru przekroczy 5 (pięć) w skali Beauforta.
10.   Najemca ma zakaz wychodzenia z portu gdy warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla członków Załogi oraz Jachtu.
11.   Każdy Załogant zobowiązany jest do przestrzegania zasad przebywania na Jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na Jachcie w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz przestrzegania innych zasad przedstawionych podczas szkolenia przeprowadzonego przez Kapitana Jachtu, zaraz po zamustrowaniu.
12.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa jachtu w czasie trwania Umowy Najmu.
13.   W razie uszkodzenia Jachtu lub wyposażenia jak również powstania okoliczności mogących skutkować naruszeniem warunków Umowy Najmu Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego za pośrednictwem środków komunikacji (telefon, mail, sms).
14.   W razie wypadku Jachtu w tym także wypadku z udziałem innych jednostek pływających Najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego wskazanych w OWU umowy ubezpieczenia w tym w szczególności do zawiadomienia odpowiednich służb, sporządzenia protokołu ze zdarzenia z opisem zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania powstałych szkód. W przypadku awarii lub uszkodzenia Jachtu z przyczyn niezawinionych przez Najemcę lub członków Załogi, a uniemożliwiających dalsze korzystanie z Jachtu, Najemcy przysługuje wyłącznie zwrot części opłaty czarterowej za okres niemożności użytkowania Jachtu. W przypadku jeżeli do awarii lub uszkodzenia Jachtu uniemożliwiającego dalsze korzystanie z Jachtu doszło z przyczyn zawinionych przez Najemcę lub członków Załogi, Najemcy ani członkom Załogi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wynajmującego.
15.   W kabinie Jachtu bezwzględnie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych.
16.   Osoby nieumiejące pływać zobowiązane są do używania osobistych środków ratunkowych.
17.   Wprowadzanie na Jacht zwierząt wymaga uprzedniego poinformowania Wynajmującego. Zabranie zwierząt domowych na pokład Jachtu wymaga uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Umową Najmu, przy czym wniesienie tej opłaty nie zwalania z obowiązku naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych przez te zwierzęta.
18.   Każdy Załogant zobowiązany jest stosować się do przepisów prawa morskiego, przepisów, nakazów i zakazów portów postojowych, zasad nawigacyjnych i innych reguł obowiązujących przy żeglowaniu na morzu.
19.   Każdy Załogant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno – dewizowych i porządkowych, przepisów portowych, norm regulujących przekraczanie granic państwowych i innych obowiązujących w miejscu pobytu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje obciążające Załoganta z tytułu niezastosowania się do tych przepisów, co może doprowadzić do niezamierzonego postoju Jachtu i opóźnienia w zdaniu Jachtu.
20.   Najemca będzie żeglował wyłącznie po wodach Morza Bałtyckiego, Cieśnin Duńskich, Morza Północnego. Zwiększenie rejonu żeglugi możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego oraz przez dokonanie opłaty dodatkowego ubezpieczenia przez Najemcę.
21.   Najemca odpowiada za codzienne kontrole stanu oleju w silniku oraz dokonywanie wszelkich innych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania jachtu zabiegów konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowej żeglugi.
22.   W czasie trwania Najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, płyny eksploatacyjne pokrywa w całości Najemca.
23.   Jacht powinien być zamykany na czas nieobecności.
24.   Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty jachtu, kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone. Ewentualna kradzież, zgubienie bądź zniszczenie skutkuje zapłata przez Najemcę, kary umownej w wysokości 1000 zł.
25.   Jacht w okresie trwania Umowy Najmu może brać udział w regatach lub może być użytkowany przez Najemcę i pozostałych Użytkowników zarobkowo jedynie po uprzedniej zgodzie Wynajmującego wyrażonej /pod rygorem nieważności/ na piśmie.

§ 4. Prawa i Obowiązki Wynajmującego

1.   Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy Jachtu w stanie technicznym umożliwiającym realizację Umowy Najmu, czystego, zatankowanego paliwem, uzupełniony wodą, z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym.
2.   Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy wszystkich niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów ważnych w danym roku kalendarzowym. Wynajmujący oświadcza, iż Jacht posiada : aktualna polisę CASCO oraz OC.
3.   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji części lub całości Umowy Najmu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Najemcy w szczególności takie jak:
      a. zatrzymanie Najemcy, Załogi, Jachtu przez organy ścigania,
      b. niewydanie przez władze graniczne odwiedzanych krajów zezwolenia na wjazd Załogantów lub Jachtu na teren danego państwa,
      c. nagłe zachorowanie Załogantów nie pozwalające na realizację rejsu i w konsekwencji brak zdania Jachtu w czasie określonym w umowie. Zaleca się wykupienie ubezpieczenie              odwołania rejsu.
4.   W przypadku wystąpienia niezależnych od stron sytuacji losowych uniemożliwiających realizację Umowy Najmu Strony dopuszczają możliwość świadczenia zastępczego polegającego na udostępnieniu Najemcy innego niż opisany w Umowie Najmu jachtu o porównywalnych lub wyższych parametrach.
5.   Najemca może odmówić wykonania zastępczego Umowy Najmu jedynie w sytuacji, gdy udostępniony przez Wynajmującego Jacht zastępczy znacząco odbiega standardem od przedmiotu umowy.
6.   Wynajmujący ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji wniesionej przez Najemcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin składania reklamacji wraz z udokumentowaniem ewentualnych wydatków stosownymi rachunkami, upływa po 14 dniach kalendarzowych od zakończenia umowy najmu.
7.   W przypadku uznania zasadności reklamacji Wynajmujący dokona zwrotu uznanych za zasadne świadczeń pieniężnych w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
8.   W przypadku drobnej awarii technicznej Wynajmujący zobowiązuje się do jej naprawy w ciągu następnych 4 godzin od zgłoszenia w Marinie w godzinach pracy (od 8:00 do 17:00). W przypadku napraw wymagających dłuższego czasu Wynajmujący zastrzega sobie czas na naprawy 48h.

§ 5. Odpowiedzialność Stron Umowy Najmu, Kaucja

1.   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bagaż lub rzeczy osobiste Załogantów zniszczone lub w jakikolwiek sposób utracone podczas trwania Umowy Najmu.
2.   Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody, które powstały z Jego winy, w sytuacji gdy ubezpieczyciel odstąpi od wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie nie pokryje całości szkody. Odpowiedzialność Najemcy (za wyjątkiem obowiązku zapłaty kar umownych) jest pomniejszona o kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela.
3.   W przypadku, gdy usterka, awaria tudzież kolizja bądź wypadek morski, w którym brał udział Przedmiot Najmu nastąpiły z winy Najemcy, Najemca pokrywa wszelkie koszty, które są związane z usunięciem skutków zaistniałego zdarzenia. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
4.   Jeżeli Najemca nie będzie mógł kontynuować żeglugi w skutek uszkodzeń, które nastąpiły z wyłącznej winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za najem za okres do zakończenia umowy.
5.   Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły w skutek naruszania przepisów morskich lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia Jachtu powstałe w czasie trwania Umowy, nawet jeżeli nie powstały z winy Najemcy. Przykładowymi uszkodzeniami mogą być: uszkodzenie żagli, …….
6.   W przypadku napraw Przedmiotu Najmu, a wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty napraw tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania naprawy i akceptacji przez Wynajmującego kosztów naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych oraz akceptacji przez Wynajmującego, koszty napraw pokrywa w całości Najemca.
7.   Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat i kar należnych od Najemcy, najpóźniej na 5 dni przed odbiorem Przedmiotu Najmu.
8.   Kaucja może być wniesiona w następujące sposoby:
     a. wpłata w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Wynajmującego,
     b. wykup ubezpieczenia kaucji u Ubezpieczyciela plus zdeponowanie pełnej kwoty kaucji na rachunku bankowym Wynajmującego.
9.   W przypadku naruszenia warunków umowy przez Najemcę skutkujących powstaniem szkody po stronie Wynajmującego lub naliczeniem dodatkowych opłat z tytułu kar umownych Wynajmującemu przysługuje prawo zaspokojenia powstałych roszczeń w pierwszej kolejności z kaucji.
10. W przypadku braku dodatkowych kosztów, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty oddania Jachtu oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez Najemcę konto bankowe.
11. Jeżeli w ciągu tych 7 dni zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę a nie uwzględnione w protokole zdawczo odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wpłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
12. Utrata całości kaucji  bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, szczególnie:
      a. w przypadku przedstawienia do zwrotu Jachtu nieuprzątniętego i niesklarowanego, Najemca zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą z tytułu uprzątnięcia i sklarowania Jachtu w        wysokości 300,00 zł., która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę,
      b. w przypadku zapchania toalet, Najemca zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą z tytułu oczyszczenia/udrażniania toalety w wysokości 800,00 zł. która zostanie potrącona z                kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę,
      c. w przypadku zabrudzeń burt z gumy (od opon) Najemca zostanie obciążony zryczałtowana opłatą z tytułu usuwania/czyszczenia burt w wysokości 400,00 zł, która zostanie                    potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę,
      d. w przypadku smażenia ryb, Najemca zostanie obciążony zryczałtowaną opłatą z tytułu usuwania zapachu w kwocie 500,00 zł, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na            co Najemca wyraża zgodę,
      e. w przypadku lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu – utrata całości kaucji, na co Najemca wyraża zgodę,
      f. w przypadku spowodowania kolizji z winy Najemcy – utrata całości kaucji, na co Najemca wyraża zgodę,
      g. niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji, na co Najemca wyraża zgodę,
      h. złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 500,00 zł, na co Najemca wyraża zgodę,
      i. zabrudzenie tapicerki wymagające prania – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 350,00 zł, na co Najemca wyraża zgodę,
      j. w przypadku opóźnienia w zwrocie Jachtu w terminie określonym w § 2 pkt 7 regulaminu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w przypadku spóźnienia, która wynosi: do       1 godz. – 100,00 zł , 2-3 godz. – 200,00 zł/godz., 4-6 godz. – 300,00 zł/godz. , 7-13 godz. – 200% stawki dobowej określonej w cenniku, powyżej 13 godz. – każda kolejna doba w                    wysokości 300 % stawki dobowej określonej w cenniku wysokości, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę. Dodatkowo Wynajmujący                         zatrzymuje    część kaucji w wysokości 500,00 zł na co Najemca wyraża zgodę,
      k. z tytułu pływania poza ustalonym akwenem w wysokości 50% stawki dobowej z tytułu najmu zgodnie z Cennikiem Wynajmującego za każdy dzień spędzony poza akwenem, która          zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę.
      l. z tytułu udziału w regatach, zarobkowego korzystania z jachtu lub nieuprawnionego oddania do używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego 100% stawki dobowej z tytułu        najmu zgodnie z Cennikiem za każdy dzień naruszenia, która zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej, na co Najemca wyraża zgodę.
      m. nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 150,00 zł plus koszty paliwa, na co Najemca wyraża zgodę,
      n. jeżeli wysokość należnych kar umownych przekroczy wartość wniesionej kaucji, Wynajmującemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie w pełnej wysokości.
      o. stan Jachtu i jego wyposażenia z chwili zwrotu określa Protokół Wydania i Zwrotu Jachtu. Uszkodzenia i braki w nim stwierdzone stanowią podstawę do potrącenia kaucji                        gwarancyjnej.

§ 6. Rezygnacja z najmu, rozliczenie kaucji gwarancyjnej

1.   W przypadku rezygnacji przez Najemcę z Umowy Najmu Jachtu, Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania:
      a. 50% kwoty najmu – jeżeli oświadczenie o rezygnacji z czarteru dotrze do Wynajmującego co najmniej na 45 dni przed terminem rozpoczęcia czarteru określonym w Umowie Najmu,
      b. 100% kwoty najmu – jeżeli oświadczenie o rezygnacji z czarteru dotrze do Wynajmującego w terminie poniżej 45 dni przed terminem wydania jachtu określonym w Umowie,
2.   W przypadku rezygnacji z najmu jachtu, kiedy nie nastąpiło wydanie jachtu zwracana jest cała kaucja gwarancyjna.
3.   W przypadku rezygnacji przez Najemcę z Najmu Jachtu może on wskazać inną osobę, która wyczarteruje Jacht w terminie wynikającym z Umowy Najmu. Wyczarterowanie Jachtu innej osobie wymaga zgody Wynajmującego, zawarcia odrębnej Umowy Najmu z inną osobą oraz dokonania przez nią opłat przewidzianych w umowie.
4.   W przypadku pokrycia naprawy z ubezpieczenia zatrzymana kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w części pozostałej po pokryciu wszelkich kosztów napraw i przystosowania jachtu do użytkowania w stanie jak przed naprawą.

Oświadczam, iż zapoznałem się z całością Regulaminu przedstawionego przez Wynajmującego oraz że akceptuję jego warunki bez zastrzeżeń.